Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 18:14-19 in Aguacateco

Help us?

Jueces 18:14-19 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

14 Itzun yi o' xk'ukwila'tz yi nsken wi't baj quilol yi ama'l cwent yi tnum Lais, nin tzun cyaltz scyetz yi e' cyuch': —¡Bit wok tzaj! Xe jun ca'le'j at jun efod. Ncha'tz at cobox teblal chiryosil yi e' taw ca'le'j yi se'ij nin yi sakal cu'n cye'jak. ¿Mbi na cyal cyeru', kalk'aj pe'? che'ch tzun yi e' xk'ukwila'tz bantz scyetz yi e' cyuch'.
15 Tele'n tzun chijatxol quib yi e' xk'ukwila'tz scye'j yi e' cyuch', nin e' octz xe ca'l Micaías kale najle't yi jun xicya'tz yi levita tan talche'n jun yos tetz.
16 Ma yi kak cient sanlar yi cya'n len chispar cya'n cho'n tzun e' cyaje'n cyentz stzi' puert tan chich'iwe'n.
17 Inti yi o' xk'ukwila'tz e' oc xe quen yi ca'l tan cyelsene'l tzaj yi ryosil Micaías yi se'ij nin yi at sakal te'j, tuml yi efod, tu e'chk ryosil i'.
18 Ma yi bene'n tilol yi pale' yi nsken wi't cho'c yi o' xk'ukwila'tz xe quen yi ca'l Micaías, nin yi bene'n tilol yi e' octz tan ticy'le'n tzaj yi ryos yi at sakal te'j, tuml yi efod, tuml yi e'chk chiryosil, nin tzun ben tlol scyetz: —¿Nxac na chitzanu' tan telse'n tzaj e'chk karyosil?
19 —¡Ẍc'abnequen tu'! Ba'n tcu'n quil cẍjilon. Ntin xomen tzaj ske'j. Na yi kajbil i'tz, yil cẍo'c tetz jun wi'tz kapale'il tan banle'n tane'n e'chk kamunl ¿Nk'e'tz pe' bant cu'n yil cẍo'c tetz pale' jun k'u'j xonl Israel, swutz jun ntzi' najal? che'ch tzun bantz.