Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 18:1-3 in Aguacateco

Help us?

Jueces 18:1-3 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Yi xtxolbile'j mbajij te yi tiemp yi ntaxk jal jun chireyil yi e' xonl Israel. Itzun bantz yi e' xonl k'ajtzun Dan, qui'c jun ama'l kale na cha't cu'nt. Na tzun chitzan tan joyle'n jun ama'l kale chinajewe't.
2 Itzun te yi ate'-tz le tnum Zora tu yi tnum Estoal, nin tzun ben chichakol o' xk'ukwil yi chin cham nin e', nin yi qui na chixob tetz jun, tan joyle'n junt ama'l tan chinajewe'n tul. Chibene'n tzun e' xk'ukwila'tz lakak e'chk ama'l cwent yi e' xonl k'ajtzun Efraín. Te yi quicy'e'n lakak ama'la'tz, cho'n tzun cyopone'ntz le ca'l Micaías tan watl.
3 Te yi ntaxk chopon xe ca'l Micaías, nin tzun ben quibital yi apart wekl jilon yi jun xicya'tz, yi xonl Leví, nin tzun e' bentz tan jakle'n tetz: —¿Mbitzun na ajoy tzone'j? che'ch tzun bantz tetz.