Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 17:11-12 in Aguacateco

Help us?

Jueces 17:11-12 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

11 Nin tzun cujij yi xicya'tz, tan cyaje'n cyen tan najewe'n tuch' Micaías. Ej nin yi tele'n tiemp nin tzun octz chi jun nitxajil i'.
12 Nintzun bixe' i' tan Micaías tetz chipale'il. Cyaje'n nintzun bantz tan najewe'n tu Micaías.