Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 16:8-12 in Aguacateco

Help us?

Jueces 16:8-12 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

8 Yi quibital yi e' wi'tz ajcaw yi xtxolbila'tz, nin tzun cyak' juk akwil ac'aj tetz Dalila, nin tzun cu' c'alol i' Sansón tan yi e'chk akwila'tz.
9 Ej nin nsken cyen oc tewal Dalila cobox yaj xe tetz witbil, nin tzun ẍch'intz: —¡Sansón, chu'l yi e' filistey tan abiyle'n cu'n! stzun Dalila bantz. Lajke'l nin tzun je'n pak'lul Sansón yi e'chk akwila'tz yi c'alol tetz, chi ik pita' yi ja cu num tan k'ak'. Nin qui nin tzun el chitxum yi e' filistey tetz yi ẍe'n na jal walor Sansón.
10 Talol tzun Dalila junt tir tetz Sansón: —¡Nxac qui mawal yi mero bintzij swetz! ¡Cyakil tir na ajal cu'n wi awak' swetz! Ma jalu', alaj bin swetz yi mbinin puntil tzimban tan ac'alche'n cu'n.
11 Talol tzun Sansón jun tir tetz: —Yi kol chincu' c'alij tan e'chk akwil yi ac'aj, yi txe'n cunin xcon, tz'elpon tzun inwalor, nin nocopon chi tane'n alchok yaj, stzun Sansón bantz.
12 Ej yi tbital Dalila yi xtxolbila'tz, nin tzun xcon cobox akwil ta'n yi mero ac'aj, nin tzun cu' c'alol i' Sansón, nin tzun ẍch'intz: —¡Sansón chu'l yi e' filistey tan abiyle'n! Ncha'tz te jun tire'j, nin e' oc tewal Dalila cobox filistey le witbil, poro nin xcye' Sansón tan pak'le'n yi e'chk akwila'tz chi ik tal nok' tu'.