Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 16:2-9 in Aguacateco

Help us?

Jueces 16:2-9 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 I tzun quibital yi e' aj Gaza yi cho'n at Sansón le chitnumil, nin tzun e' octz tan q'uicy'le'n solte'j yi tnum tan qui tele'n. Ncha'tz te jun k'eja'tz nin e' octz tan q'uicy'len i' stzi' yi sawanil yi tnum. Ma yi toque'n akale'n nin tzun e' ajtz tan ujle'n, na le wutz cyetz cyajtza'kl yi jun cu'n cupon chibiyol jalchan le junt eklok.
3 Poro yi Sansón jalaj ntzi' ak'bal wit, nintzun el tzajtz xe ca'l. Ma yi topone'n swutz yi sawanil yi tnum, nintzun el tzaj buk'ul i' yi jun chin sawana'tz tuml yi marquil yi benak ttx'otx', tuml yi tze' yi at tan pach'e'n len, nin tzun je' nin tekaltz. Ej nin cho'n topone'ntz ta'n jalen wi ju'wtz yi at nakajil yi tnum Hebrón.
4 Ej itzun yi tele'n tiemp, nin tzun pek' Sansón te jun xun yi na bi'aj Dalila. Yi jun xuna'tz cho'n tzun najlijtz le jun joco'j yi na bi'aj Sorec.
5 Ej nin tzun e' ben yi e' wi'tz cyajcawil yi e' filistey tan yol tetz Dalila, i tzun cyaltz tetz: —Joyaj puntil tan suble'n cu'n Sansón, tan tele'n katxum tetz yi na' na saje't yi ẍchamil, nin mbi puntilil kulej tan c'alche'n cu'n i'. Nin tan yi pawor yi tzabne' sketz, skajunal len cu'n skak'e' jun mil tu jun cient pwok tzatz yi sakal cu'n, che'ch tzun yi e' wi'tz ajcawa'tz bantz tetz Dalila.
6 Ej ya'tz nin tzun bantz, nin tzun tal Dalila tetz Sansón: —Sansón, al tzaj nin swetz yi ẍe'n na jal yi awalor yi cya'l cunin na kilwit. ¿At pelo' jun puntil tan ac'alche'n cu'n junawez? stzun Dalila bantz tetz Sansón.
7 Saje'n tzun tlol Sansón: —Yi kol chin cu' c'alij tan juk akwil yi na xcon tan pakle'n tzaj jun c'oxbil flech, yi txa'xe't mu'ẍ, tz'elpon tzun inwalortz, nin tz'ocopon tzun inwalor chi alchok yaj, stzun Sansón bantz tetz Dalila.
8 Yi quibital yi e' wi'tz ajcaw yi xtxolbila'tz, nin tzun cyak' juk akwil ac'aj tetz Dalila, nin tzun cu' c'alol i' Sansón tan yi e'chk akwila'tz.
9 Ej nin nsken cyen oc tewal Dalila cobox yaj xe tetz witbil, nin tzun ẍch'intz: —¡Sansón, chu'l yi e' filistey tan abiyle'n cu'n! stzun Dalila bantz. Lajke'l nin tzun je'n pak'lul Sansón yi e'chk akwila'tz yi c'alol tetz, chi ik pita' yi ja cu num tan k'ak'. Nin qui nin tzun el chitxum yi e' filistey tetz yi ẍe'n na jal walor Sansón.