Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces - Jueces 16

Jueces 16:12-13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
12Ej yi tbital Dalila yi xtxolbila'tz, nin tzun xcon cobox akwil ta'n yi mero ac'aj, nin tzun cu' c'alol i' Sansón, nin tzun ẍch'intz: —¡Sansón chu'l yi e' filistey tan abiyle'n! Ncha'tz te jun tire'j, nin e' oc tewal Dalila cobox filistey le witbil, poro nin xcye' Sansón tan pak'le'n yi e'chk akwila'tz chi ik tal nok' tu'.
13Talol tzun Dalila junt tir tetz Sansón: —¡Iẍnin na cẍtzane't tan lamche'n inwutz! ¡Iẍnin na cẍtzane't tan talche'n la'jil swetz! ¡Al tzaj nin swetz yi mbi'tz tajwe'n tzimban tan ac'alche'n cu'n! stzun Dalila tetz Sansón. —Tajwe'n yil cẍo'c tan lase'n xi'il inwi', nin yil xcon tetz wa' jun xbu'k yi na tzan ẍchemle'n tul jun chin ma'cl yi na xcon tan telse'n chem. Ej nin tajwe'n tan toque'n ac'alol te jun tze' yi benak pajij ttx'otx'. Tan yi xtxolbila'tz tz'elpon tzun cyakil inchamil, nin nocopon chi tane'n alchok yaj tu ẍchamil. Toque'n tzun Dalila tan watze'n cu'n Sansón, nin oc i' tan wa'tze'n quen yi juk boc'oj xi'il wi' Sansón yi lasu'nt txo'l yi k'inl yi xbu'kl yi na tzan ẍchemle'n te ma'cla'tz.

Read Jueces 16Jueces 16
Compare Jueces 16:12-13Jueces 16:12-13