Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces - Jueces 15

Jueces 15:9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Ej itzun bantz nin tzun e' opon yi e' filistey tetz cobox k'ej le jun ama'l cwent Judá. Noj cunin tzun yi ama'la'tz cya'n jalen yi cyopone'n nakajil yi tnum yi na bi'aj Lehi.

Read Jueces 15Jueces 15
Compare Jueces 15:9Jueces 15:9