Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 15:9 in Aguacateco

Help us?

Jueces 15:9 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 Ej itzun bantz nin tzun e' opon yi e' filistey tetz cobox k'ej le jun ama'l cwent Judá. Noj cunin tzun yi ama'la'tz cya'n jalen yi cyopone'n nakajil yi tnum yi na bi'aj Lehi.