Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces - Jueces 15

Jueces 15:2-10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Saje'n tzun tlol tetz: —Chinch wetz, yi qui't na cẍpek' te'j. Cha'stzun te ja ben wuk'ol tetz jun awamiw. Poro at jun titz'un, nin chumbalajt cunin yubil. Ba'n tzun tz'oc tetz awuxkel.
3—¡Ko ya'tz mban xtxumu'nu' qui'c wetz tuch' yi mbil bajij scye'j yi e' tanumu'! stzun Sansón bantz.
4Bene'n tzun i'-tz tan chitz'amle'n cobox yac. Ox tzun cient e' tx'amxijtz ta'n, nin tzun baj cu' c'alol chije'-tz. Quicobenle'n cu'n tzun e' baj tuleltz, nin oc nin c'alol jun cul tzaj te'jak chije' yi e' lmuj yaca'tz.
5Kalena's tzun tele'n stzakpul yi e' yaca'tz, yi c'alij tzaj yi na k'ak'an sju'ak chije', txo'lak e'chk ujul yi awij cya'n yi e' filistey. Tzaj cunin tzun tircu'n yi triw yi nsken wi't molxij, tu yi triw yi ntaxk je' yi txa'xe't mu'ẍt. Tzaj cunin tircu'n, tu e'chk wi' uva, tu e'chk wi' oliw, tircu'n stz'e'e'n.
6Cyoque'n tzun e' filistey tan jakle'n tkanil yi na' taw yi ajtza'kla'tz. Ma yi quibital yi ya's tzun ban Sansón, tan ticy'se'n c'u'l te ji', yi cho'n najlij Timnat, tampaj yi ticy'e'n tk'ol yi txkel tetz jun tamiw, nin tzun e' ben e' filisteya'tz tan stz'e'se'n yi xna'na'tz tuml yi taj.
7Ej itzun yi tbital Sansón yi mbi cu'n mbajij te txkel, itzun taltz: —Ma jalu', tampaj yi ya'stzun mban itxumu'n, ¡jun cu'n yol swale' nin tzitetz yi quil nuje', jalen cu'n yil wicy'saj inc'u'l tzite'j! stzun i' bantz.
8Ya'tz nin tzun tulejtz. Tircunin yi e' filisteya'tz e' baj lo'on ta'n, nin qui'c jun nink clax cyen. Ma yi ticy'sal c'u'l scye'j, nintzun ajtz tan najewe'n le jun picy yi at wutz c'ub yi na bi'aj Etam.
9Ej itzun bantz nin tzun e' opon yi e' filistey tetz cobox k'ej le jun ama'l cwent Judá. Noj cunin tzun yi ama'la'tz cya'n jalen yi cyopone'n nakajil yi tnum yi na bi'aj Lehi.
10I tzun yi e' aj Judá nin tzun chijaktz scyetz: —¿Mbi tzuntz nchu'lu' tan oyintzi' skuch'? che'ch tzun yi e' aj Judá bantz scyetz yi e' filistey. —Ntin nku'l tan stz'amle'n Sansón, tan ẍchojol i' yi mbi cu'n banak ske'j.

Read Jueces 15Jueces 15
Compare Jueces 15:2-10Jueces 15:2-10