Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 15:1 in Aguacateco

Help us?

Jueces 15:1 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Ej itzun yi tele'n cobox ke'j, yi je'n yi cosech tetz yi triw, nin tzun ben Sansón tan xajse'n yi txkel, nin ben tcy'al i' jun tal ne'ẍ chiw. I tzun yi topone'n, nin tzun taltz: —Nocopon tan tilwe'n yi wuxkel, jalen xe tetz ca'l, stzun i' bantz. Poro yi ji' qui nin tak' ama'l tetz.