Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 14:6 in Aguacateco

Help us?

Jueces 14:6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

6 Cwe'n mule'n tzun yi porer Kataj te'j Sansón. Ej nin ntin tan tu' yi k'ab tu yi walor xcon ta'n tan biyle'n cu'n. Katzij cunin tulej yi jun leóna'tz. Chi ik jun tal ne'ẍ chiw tu', yi qui'c walor. Poro qui nin tal i' yi xtxolbila'tz scyetz yi e' taj xtxu'.