Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 13:7-12 in Aguacateco

Help us?

Jueces 13:7-12 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

7 Yi xtxolbil yi ntal swetz i'tz, yi sjalok jun wal, nin qui'c cuj tan baje'n win wa'n, nin qui'c cuj tan baje'n junt jilwutz xc'ala' wa'n, nin qui'c cuj tan baje'n jun takle'n wa'n yi xan, na yi ni' xconk tetz Kataj Ryos chi jun nazareo jetz yil tz'itz'ij nin jalen yil quim,” stzun yi xna'n bantz tetz yi chmil.
8 Toque'n tzun Manoa tan nachle'n Kataj Ryos, i tzun tal tul oración: “Kataj, yi nink ẍchak tzaju' junt tir yi jun yaja'tz tan tlol sketz yi mbi tajwe'n tan kabnol te yi ni' yil tz'ul itz'ok,” stzun Manoa bantz tetz Kataj Ryos.
9 Nintzun tbit Kataj Ryos yi yol Manoa, nin je' jobtuj junt tir yi jun ángela'tz swutz yi txkel i', te yi at i' wi cojbil. Ej nin qui'c Manoa at-tz naka'j.
10 Lajke'l nin tzun bene'n yi txkeltz tan talche'n tetz, itzun taltz: —¡Bit tzaj, yi jun yaj yi je'nak jobtuj tzinwutz, ja wi't je' jobtuj junt tir!
11 Lajke'l nin tzun bene'n Manoa, nin xomnintz te yi txkel kale atit yi jun yaja'tz. Itzun tal tetz: —¿I pe' ilu'a'tz yi jilon tetz wuxkel ban? —Itzun ina'tz.
12 Bene'n tzun jakol Manoa tetz: —Yil bajij yi xtxolbila'tz yi ja talu' sketz, ¿ẍe'n kaban tan ẍch'uyse'n yi ni'? nin ¿mbi jilwutz munl sbne' i'? stzun Manoa bantz.