Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 13:4 in Aguacateco

Help us?

Jueces 13:4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 Poro qui'c cuj tan baje'n win awa'n, nka jun jilwutz xc'ala', nin qui'c cuj tan baje'n jun takle'n awa'n yi xan.