Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 13:23-25 in Aguacateco

Help us?

Jueces 13:23-25 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

23 Saje'n tzun tlol yi txkel: —Yi ya'tzk tajbil Kataj Ryos tan kaquime'n, qui klo' ncujij i' yi katx'ixwatz yi nkoy, nin qui klo' ntak' ama'l sketz tan kilol yi ángel. Ncha'tz qui klo' ntal i' tircu'n yi xtxolbila'tz sketz, stzun yi txkel Manoa bantz tetz.
24 Ma yi tele'n tiemp, jale'n nin ban jun tal yi xna'n, nin tzun oc tk'ol yi bi'-tz tetz Sansón. Wi'nin tzun ẍch'uye'n yi tal ni'a'tz, nin wi'nin banl Kataj bantz tibaj.
25 At tzun jun tir bantz, yi cho'n at Sansón le chicampament yi e' xonl Dan, yi cho'n at txo'l yi tnum yi na bi'aj Zora tu Estoal, nin tzun xe'tij yi espíritu tetz Ryos tan xconse'n i'.