Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 13:20 in Aguacateco

Help us?

Jueces 13:20 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

20 Te yi na tzan yi k'ak' wi yi altar, wi'nin tzun je'n sibel te yi oya'tz tcya'j, nin tzun ben quilol Manoa tu txkel yi taje'n yi ángel tcya'j. Cho'n je'n nin tul yi sib. Nin tzun aj cu'n chiwi'-tz, jalen yi cwe'n pone'n chiplaj wuxtx'otx'.