Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 12:9-13 in Aguacateco

Help us?

Jueces 12:9-13 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 Nin e' jal junaklaj cy'ajl i', nin junaklaj me'l, nin cyakil cunin tzun yi e' nitxajila'tz e' ume'-tz ta'n scyuch' awer nak. Juk yob mban i' tan chicawe'n yi e' xonl Israel.
10 Ej nin yi quime'n, cho'n tzun mukxe'ntz Belén.
11 Itzun yi quime'n Ibzán, nin tzun oct cyen Elón. I' jun xonl k'ajtzun Zabulón, nin tzun octz tetz cyajcawil yi e' aj Israel, tetz lajuj yob.
12 Nin yi quime'n i' cho'n tzun mukxe'ntz Ajalón, le chitanum yi e' xonl.
13 Itzun yi quime'n Elón, nin tzun oct cyen Abdón, cy'ajl Hilel yi aj Piratón tetz cyajcawil yi e' aj Israel.