Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 11:38 in Aguacateco

Help us?

Jueces 11:38 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

38 Nin tzun tak' Jefté ama'ltz tetz yi me'l tetz cob xaw. Nin te yi tiempa'tz ja a'tij i' scyuch' yi e' xun yi e' tamiw, wi'ak e'chk wutz tan o'kl, na quime'n tlen tu' atit, wech qui nin til wutz jun yaj.