Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces - Jueces 11

Jueces 11:33-38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
33Wi'nin tzun contr e' quimtz tan Jefté, nin xcye' i' tan cambaje'n junak tnum yi at xo'l Aroer tu Minit, jalen yi tnum Abel-keramim. Ya'stzun xtxolbil bantz yi e' xcyewe'n yi e' xonl Israel scye'j yi e' amonita.
34Ej itzun yi pakxe'n Jefté xe tetz ca'l jalen Mizpa, nin tzun el tzaj yi jun tal ẍutuj me'l i' tan c'ulche'n. Wi'nin tzatzi'n atit cu'ntz. Nin nternin na bixin yi na tzan tan tocse'n yi tetz pandero.
35Yi bene'n tilol Jefté yi tele'n tzaj yi me'la'tz tan c'ulche'n, nintzun oc i'-tz tan rit'e'n cu'n yi be'ch tetz, tan ẍchajle'n yi bis o'kl yi njal te'j. Bene'n tzun tlol tetz yi me'l: —¡Ay, aẍ jun c'oloj inme'l, mbinin jun chin ch'on na awak' swetz! ¡Nin aẍ ajpaj te yi tz'ako'n yi tzimbne', na ja insuk inyol tetz Ryos nin tajwe'n cu'n tan wele'n cu'n te'j jalu'! stzun Jefté banintz tetz yi me'l.
36Saje'n tzun tlol yi me'l tetz: —Ilu' jun c'oloj intaj, bne'u' swe'j chi yi nsuku' tetz Kataj Ryos, na ja el cu'n i' te yi mmo'c i' tan ẍch'eye'nu' tan xcyewe'nu' scye'j yi e' contru' yi e' amonita.
37Poro na klo' waj tzinc'uch jun pawor teru', yi nink tak'u' ama'l swetz tetz cob xaw, tan imbene'n tan xo'n scyuch' cobox wamiw xun, wi'ak e'chk ju'wtz, tan o'kl scyuch' yi e' wamiwa'tz, tampaj yi ẍchinquimok chan, na quil nume'.
38Nin tzun tak' Jefté ama'ltz tetz yi me'l tetz cob xaw. Nin te yi tiempa'tz ja a'tij i' scyuch' yi e' xun yi e' tamiw, wi'ak e'chk wutz tan o'kl, na quime'n tlen tu' atit, wech qui nin til wutz jun yaj.

Read Jueces 11Jueces 11
Compare Jueces 11:33-38Jueces 11:33-38