Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces - Jueces 10

Jueces 10:9-18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Ej itzun bantz yi e' amonita nin tzun e' icy' tzaj wi yi a' Jordán tan cyule'n tan oyintzi' scyuch' yi e' xonl Judá, tuml yi e' xonl Benjamín, scyuch' yi e' xonl Efraín, tircunin tzun yi e' aj Israela'tz e' octz wutz pe'm cya'n.
10Ej itzun tampaj yi xtxolbila'tz, nin tzun el chitzi'-tz tan jakle'n ẍch'eybil cyetz tetz Kataj Ryos, itzun cyaltz tetz: “Ilu' kaRyosil, ja kajuch kil swutzu', na ja elu' te kac'u'l, nin ja ko'c tan lok'e'n chiwutz junt tx'akaj ryos yi nk'era'tz bintzij, nin yi qui'c eka'n cya'n,” che'ch tzun yi e' aj Israela'tz banintz tetz Kataj Ryos.
11I tzun saj tlol Ryos scyetz: “Yi axwok itetz ocnak ibuchle'n cyak'un yi e' aj Egipto, nin cyak'un yi e' amorreo, nin cyak'un yi e' aj Amón, nin scyuch' yi e' filistey.
12Ncha'tz yi e' aj Sidón, scyuch' yi e' xonl Amalec, nin yi e' aj Madián, tircu'n yi e'a'tz ja cho'c len tan ibuchle'n, nin cyakil tir yi mme'l itzi' tan jakle'n ẍch'eybil itetz swetz, ja no'c tan icolche'n.
13Poro qui nin ncxo'c c'ulutxum jak' inca'wl. Cha'stzun te ja chincyaj cyen itilol. Lastum yi ja cxo'c wok tan lok'e'n chiwutz junt tx'akaj ryosa'tz. Cha'stzun te jalu' qui't no'c tan icolche'n.
14¡Ba'nt cu'n quibene'nk tan jakle'n ẍch'eybil itetz scyetz yi iryosila'tz yi k'uklij ic'u'l scye'j! ¡Ba'n cho'c cye'tz tan ich'eye'n nin tan icolche'n yil cxo'cwok wutz pe'm!” stzun Kataj Ryos bantz scyetz yi e' aj Israel.
15Ej itzun cyal junt tir tetz Kataj Ryos: “Bintzij nin ta' ja kajuch kil swutzu'. Ko' cawse' binu', nin bne'u' yi tajbilu' ske'j. Poro na cu' katzi' junt tir teru', ko' cole'u' jalu' ẍchik'ab kacontr,” che'ch tzun yi e' xonl Israel banintz tetz Kataj Ryos.
16Ej nin e' octz tan xite'n cu'n e'chk teblal chiryosil yi e' awernak yi e' ocnak cyetz tan lok'e'n chiwutz. Nin e' oct-tz tan lok'e'n wutz Kataj Ryos. Nin tan yi xtxolbila'tz, el k'ajab Ryos scye'j tan paj yi buchbe'n cyetz nin oc junt tir tan quich'eye'n, na wi'nin q'uixc'uj ate' cu'nt.
17Cwe'n tzun chimolol quib yi e' amonita tan oyintzi' nin cho'n cwe'n chicampament tetz cobox ke'j le ama'l Galaad. Ncha'tz e' ban yi e' aj Israel, cu' chimolol quib nin cho'n tzun cwe'n chicampament le ama'l yi na bi'aj Mizpa.
18Ej nin yi e' xonl Israel yi najlche'-tz Galaad, scyuch' yi e' wi'tz cyajcawil, bixe' cya'n, yi alchok scyetz yil nimsaj c'u'l nin yil bajx cu'n ẍchiwutz tan oyintzi' scye'j yi e' amonita, jepon cyen cyak'un tetz cyajcawil.

Read Jueces 10Jueces 10
Compare Jueces 10:9-18Jueces 10:9-18