Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 10:5-6 in Aguacateco

Help us?

Jueces 10:5-6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

5 Ma yi quime'n Jair, cho'n tzun mukxe'ntz Camón.
6 Ej nin e' oc junt tir yi e' xonl Israel tan juchle'n quil swutz Ryos. Na nin e' oc tan lok'e'n wutz yi e'chk teblal Baal tu Astarté. Ncha'tz e' oc tan lok'e'n chiwutz yi chiryosil yi e' aj Siria, tu chiryosil yi e' wunak yi najlche' le tnum Sidón, tu chiryosil yi e' aj Moab, tu chiryosil yi e' amonita, nin yi chiryosil yi e' filistey. Tele'n tzun Kataj Ryos te chic'u'l, qui't nin e' octz tan banle'n tane'n yi cyetz chimunl swutz i'.