Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 10:2 in Aguacateco

Help us?

Jueces 10:2 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 Ej nin junak ox tzun yob ban i'-tz tan cawu'n Israel, jalen yi quime'n. Cho'n mukxe'n i' Samir.