Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 9:4 in Aguacateco

Help us?

Josué 9:4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 Cwe'n tzun chitxumul jun cyajtza'kl, nintzun e' bentz tan chisuble'n yi chibajxom yi xonl Israel. Itzun yi chibene'n, nin ben quicy'al e'chk bi'ẍ sac tetz cu'lbil be'ch cyetz. Nin ben quicy'al e'chk bi'ẍ tz'u'm tetz cu'lbil quic'a'. Cyakil yi e'chk takle'n yi ben quicy'al, nternin katznakt, nin ocnakt cha'bil te'jak.