Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 9

Josué 9:3-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Poro i tzun yi e' heveo yi najlche' Gabaón, nin quibit yi mbi cu'n ban yi tnum Jericó tu yi tnum Hay cyak'un yi xonl Israel.
4Cwe'n tzun chitxumul jun cyajtza'kl, nintzun e' bentz tan chisuble'n yi chibajxom yi xonl Israel. Itzun yi chibene'n, nin ben quicy'al e'chk bi'ẍ sac tetz cu'lbil be'ch cyetz. Nin ben quicy'al e'chk bi'ẍ tz'u'm tetz cu'lbil quic'a'. Cyakil yi e'chk takle'n yi ben quicy'al, nternin katznakt, nin ocnakt cha'bil te'jak.
5Ncha'tz ocnin e'chk be'ch cyetz yi katza'l. Nin ocnin yi e'chk chixajab yi nternin bi'ẍt. Ncha'tz ben quicy'al wotz' tetz chiwa' yi nternin ximt. Nintzun e' bentz.
6Yi cyopone'n Gilgal, kale chimolone't quib Josué scyuch' yi e' mas xonl Israel, nintzun cyaltz scyetz. —Yi o' ketz cho'n nkasaj joylaj. ¿Qui' polo' cyeru' nink kaban jun katrat scyuch'u'? che'ch tzun bantz scyetz Josué.
7—¿Nk'e'tz pe' naka'j nchisaje'tu'? Na ko naka'j nchisaje'tu' qui'c rmeril tan bnixe'n jun katrat scyuch'u', stzun Josué scyetz.
8—Qui' ta', yi o' ketz, ja ku'l tan talche'n yi list ato't tan koque'n tetz chimosu'. Bene'n tzun jakol junt tir Josué scyetz: —¿Na' tzun scyetz e'u'? Nin cyale'u' yi bintzi yi ¿na' nchisite'tu'?
9—Yi o' ketz cho'n nkasaj joylaj, nin ja ku'l tan koque'n tetz chichakumu'. Na ja kubit yi wi'nin ẍchamil yi cyeru' chiRyosilu'. Na wi'nin e'chk takle'n bnix ta'n tzone'j, nin le ama'l Egipto.
10Ncha'tz ja kubit, yi ẍe'n cunin tulej i' yi cob rey cwent e' amorreo yi quimnake' jalaj cy'en yi a' Jordán, yi Sehón ajcaw cwent Hesbón, tu Og yi ajcaw cwent Basán, yi cho'n najlche' sajle'n le luwar yi na bi'aj Astarot.
11Nin yi kubital cyakil yi xtxolbila'se'j, nintzun bixe' cyak'un yi e' kabajxom, scyuch' yi e' kawunakil tan kasaje'n scye'ju'. Je tzun cyal sketze'j: “Quibene'nk scye'j e' xonl Israel. Cy'ajwok nin iwa'. Nin alwok quen scyetz: ‘O' chixconsbe'tzu'. Nin list kutane'n tan kabnol jun trat scyuch'u',’ che'ch bantz sketz.”

Read Josué 9Josué 9
Compare Josué 9:3-11Josué 9:3-11