Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 9

Josué 9:2-4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Junit tzun ban chitxumu'n tan oyintzi' te Josué scyuch' yi e' xonl Israel.
3Poro i tzun yi e' heveo yi najlche' Gabaón, nin quibit yi mbi cu'n ban yi tnum Jericó tu yi tnum Hay cyak'un yi xonl Israel.
4Cwe'n tzun chitxumul jun cyajtza'kl, nintzun e' bentz tan chisuble'n yi chibajxom yi xonl Israel. Itzun yi chibene'n, nin ben quicy'al e'chk bi'ẍ sac tetz cu'lbil be'ch cyetz. Nin ben quicy'al e'chk bi'ẍ tz'u'm tetz cu'lbil quic'a'. Cyakil yi e'chk takle'n yi ben quicy'al, nternin katznakt, nin ocnakt cha'bil te'jak.

Read Josué 9Josué 9
Compare Josué 9:2-4Josué 9:2-4