Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 9:16-18 in Aguacateco

Help us?

Josué 9:16-18 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

16 Poro yi tele'n ox k'ej, kalena's tzun quibital yi e' xonl Israel. Yi e' wunaka'tz yi e' ulak scye'j, e' te'n chiwisin, na cho'n najlche' chinaka'jil.
17 Chibene'n tzun yi xonl Israel tan chijoyle'n yi e' wunaka'tz. Jalen le toxi'n k'ej cyopone'n kale najlche't. Na e' aj Gabaón, aj Cafira, aj Beerot nin aj Quiriat-jearim.
18 Yi chijale'n yi e' wunaka'tz cya'n, quinin e' oc tan chibiyle'n, na nsken bixe' jun chitrat scyuch' yi qui'c rmeril tan cyoque'n tan chibiyle'n. Na yi jun trata'tz cho'n bnixe'n swutz Kataj yi kaRyosil. Tan yi xtxolbile'j nintzun xe'tij yol ẍchixo'l yi e' xonl Israel, yi ploj nchiban yi chibajxom.