Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 9:15-16 in Aguacateco

Help us?

Josué 9:15-16 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 Nintzun cujij Josué tan bnixe'n jun chitrat scyuch' yi e'a'tz, tan qui cyoque'n tan chibiyle'n yi e' wunaka'tz. Nin cyakil yi e' wi'tz cyajcawil yi xonl Israel, e' suk ite'n nin yola'tz scyetz.
16 Poro yi tele'n ox k'ej, kalena's tzun quibital yi e' xonl Israel. Yi e' wunaka'tz yi e' ulak scye'j, e' te'n chiwisin, na cho'n najlche' chinaka'jil.