Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 9:12-16 in Aguacateco

Help us?

Josué 9:12-16 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

12 Yi kele'n tzaj tan chijoyle'nu', inak cu'n bnixe'n tzaj yi kawa'. Ma jalu' nternin wotz't, nin nternin ximt.
13 Ncha'tz yi tz'u'm kale at cu'nt yi kuc'a', chin ac'aj nin yi kasaje'n. Ma jalu' nternin bi'ẍt. Ncha'tz yi e'chk be'ch ketz tu kaxajab. Nim cunin be' mbaj kaxo'mbel tan kule'n scyuch'u', che'ch tzun yi cobox yaja'tz bantz.
14 E' oc tzun yi e' yaja'tz tan suke'n mu'ẍ waj scyetz chibajxom yi e' xonl Israel, nin bajtz cyak'un. Poro quinin e' jak tetz Kataj yi ko ba'n yil baj yi waja'tz cya'n nka qui'.
15 Nintzun cujij Josué tan bnixe'n jun chitrat scyuch' yi e'a'tz, tan qui cyoque'n tan chibiyle'n yi e' wunaka'tz. Nin cyakil yi e' wi'tz cyajcawil yi xonl Israel, e' suk ite'n nin yola'tz scyetz.
16 Poro yi tele'n ox k'ej, kalena's tzun quibital yi e' xonl Israel. Yi e' wunaka'tz yi e' ulak scye'j, e' te'n chiwisin, na cho'n najlche' chinaka'jil.