Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 9:1-6 in Aguacateco

Help us?

Josué 9:1-6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Itzun bantz, yi quibital cyakil yi e' ajcaw yi ate' jalajicy' tzaj yi a' Jordán, yi mbi cu'n na chitzan yi xonl Israel tan banle'n. Nintzun e' mol quibtz scyuch' yi e' yi ate' je'n tzi'n, scyuch' yi e' yi ate' naka'jil yi mar Mediterráneo, scyuch' yi e' yi ate' nintz Líbano. Yi e'a'tz yi e' mol quib, i'tz yi cyajcawil yi e' hitita, scyuch' yi e' amorreo, scyuch' e' xonl Canaán, scyuch' e' ferezeo, scyuch' yi e' heveo, nin scyuch' yi e' jebuseo.
2 Junit tzun ban chitxumu'n tan oyintzi' te Josué scyuch' yi e' xonl Israel.
3 Poro i tzun yi e' heveo yi najlche' Gabaón, nin quibit yi mbi cu'n ban yi tnum Jericó tu yi tnum Hay cyak'un yi xonl Israel.
4 Cwe'n tzun chitxumul jun cyajtza'kl, nintzun e' bentz tan chisuble'n yi chibajxom yi xonl Israel. Itzun yi chibene'n, nin ben quicy'al e'chk bi'ẍ sac tetz cu'lbil be'ch cyetz. Nin ben quicy'al e'chk bi'ẍ tz'u'm tetz cu'lbil quic'a'. Cyakil yi e'chk takle'n yi ben quicy'al, nternin katznakt, nin ocnakt cha'bil te'jak.
5 Ncha'tz ocnin e'chk be'ch cyetz yi katza'l. Nin ocnin yi e'chk chixajab yi nternin bi'ẍt. Ncha'tz ben quicy'al wotz' tetz chiwa' yi nternin ximt. Nintzun e' bentz.
6 Yi cyopone'n Gilgal, kale chimolone't quib Josué scyuch' yi e' mas xonl Israel, nintzun cyaltz scyetz. —Yi o' ketz cho'n nkasaj joylaj. ¿Qui' polo' cyeru' nink kaban jun katrat scyuch'u'? che'ch tzun bantz scyetz Josué.