Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 8:33-34 in Aguacateco

Help us?

Josué 8:33-34 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

33 Ma cyakil yi e' xonl Israel scyuch' yi e' yi nk'e'tz e' xonl Israel, e' oc txiclok xlajak yi caẍa' kale atit yi ca'wl Kataj. Ncha'tz ate' cyakil yi e' wi' banl wi' scyuch' yi e' mas bajxom, scyuch' yi e' pujul xtisya' yi ate' ẍchixo'l. Cho'n tzun e' xcyewe'n cu'ntz ẍchiwutz yi e' pale' yi q'uil tetz yi caẍa' tan tk'ol Kataj banl squibaj. At jun tx'akaj yi cho'n ate' xe wutz Gerizim, nin junt tx'akaj yi cho'n ate' xe wutz Ebal. Tircu'n na chixmayin tzaj te yi caẍa', chi alijt cyen tan Moisés.
34 Toque'n tzun Josué tan si'le'n cyakil e'chk yol yi tz'iba'n le liwr tetz yi ley. Si'lej i' yi e'chk takle'n balaj yi suknak Kataj scyetz. Ncha'tz si'lej i' yi chicaws yi ko quil chixom te yi yol Ryos.