Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 8

Josué 8:22-35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
22Ncha'tz e' bant yi e' yi ocsan k'a'kl yi tnum, nin e' sajt tan quich'eye'n yi e' mas sanlar cwent Israel. Tircu'n tzun chiquime'n yi e' aj Hay. Cya'l nin e' aj nint na nsken chicyaj chinicy'al.
23Ntin cu'n yi rey cwent Hay qui quim. Ma na ntin xtx'amxe'n cya'n, nin ben chicy'al swutz Josué.
24Te yi nsken chiquim chicyakil yi e' aj Hay yi e' xomnin tan chibiyle'n klo' yi e' xonl Israel tane'n, nintzun e' pakxijt yi e' xonl Israela'tz le tnum Hay tan chibiyle'n yi e' yi ate' cyentz.
25Te yi jun k'eja'tz e' quim coblaj mil yaj scyuch' cyakil xna'n cwent Hay.
26Na quinin e' tane' yi e' xonl Israel tan oyintzi', jalen cu'n yi chiquime'n tircu'n yi e' wunaka'tz.
27Ncha'tz cyetzaj yi e' xonl Israel tircu'n yi cyawun, tu yi chime'bi'l yi e' aj Hay. Na ya'stzun ca'wl ak'lij tetz Josué tan Ryos.
28Kalena's tzun cawune'nin Josué-tz tan stz'e'se'n tircu'n yi tnum. Nin tircu'n cwe'n woc', chi tane'n jalu'.
29Ncha'tz cawunin Josué tan je'n ch'imba'n yi rey cwent Hay jak' tze'. Cho'n tzun quime'ntz. Baj k'ejtz tan yi wankil jak' tze'. Jalen cwe'n k'ej cwe'n tzajtz cya'n. Nin cho'n mukxe'ntz tzi puertil yi tnum. Yi mukxe'n, nintzun je' tenu'n nicy' c'ub tibaj. Nin iẍnin tenune't yi e'chk c'uba'tz jalu'.
30Yi baje'n yi xtxolbila'se'j, nintzun ben Josué-tz tan banle'n jun patbil chitx'ixwatz tetz Kataj yi kaRyosil, tibaj yi ju'wtz yi na bi'aj Ebal.
31Bnix cyakil, quib yi talnak Moisés, yi ẍchakum Kataj. Ncha'tz bnix yi jun altara'tz, quib yi na tal yi liwr tetz yi ley Moisés, yi na tal: “Banaj jun patbil itx'ixwatz yi c'ub cu'n tz'an, nin quil se'lij yi c'uba'tz,” stzun Ryos banak cyen. Cyoque'n tzuntz tan pate'n chitx'ixwatz tibaj. Ncha'tz cyak' cyoy yi nxcon tan chibansal quib tu Kataj.
32Ma tetz Josué, nintzun octz tan stz'ibe'n yi ley Moisés te e'chk c'uba'tz yi xcon tan banle'n yi patbil chitx'ixwatza'tz. Ẍchiwutz cu'n cyakil yi e' xonl Israel yi toque'n i' tan banle'n.
33Ma cyakil yi e' xonl Israel scyuch' yi e' yi nk'e'tz e' xonl Israel, e' oc txiclok xlajak yi caẍa' kale atit yi ca'wl Kataj. Ncha'tz ate' cyakil yi e' wi' banl wi' scyuch' yi e' mas bajxom, scyuch' yi e' pujul xtisya' yi ate' ẍchixo'l. Cho'n tzun e' xcyewe'n cu'ntz ẍchiwutz yi e' pale' yi q'uil tetz yi caẍa' tan tk'ol Kataj banl squibaj. At jun tx'akaj yi cho'n ate' xe wutz Gerizim, nin junt tx'akaj yi cho'n ate' xe wutz Ebal. Tircu'n na chixmayin tzaj te yi caẍa', chi alijt cyen tan Moisés.
34Toque'n tzun Josué tan si'le'n cyakil e'chk yol yi tz'iba'n le liwr tetz yi ley. Si'lej i' yi e'chk takle'n balaj yi suknak Kataj scyetz. Ncha'tz si'lej i' yi chicaws yi ko quil chixom te yi yol Ryos.
35Qui'c nin jun yol yi tz'iba'nt cyen tan Moisés yi qui'k si'lej Josué ẍchiwutz cyakil yi e' xonl Israel. Na ja si'lej i' yi jun liwra'tz ẍchiwutz cyakil yi e' xna'n, nin ẍchiwutz cyakil yi e' nitxa', nin ẍchiwutz cyakil yi e' yi nk'e'tz e' xonl Israel yi ate' ẍchixo'l.

Read Josué 8Josué 8
Compare Josué 8:22-35Josué 8:22-35