Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 8:19 in Aguacateco

Help us?

Josué 8:19 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

19 Cyele'n tzaj tzun yi e' sanlar yi cyewa'n quib swutz quen yi tnum. Nintzun e' octz tul yi tnum, nin oc k'a'kltz cya'n.