Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 8:11-13 in Aguacateco

Help us?

Josué 8:11-13 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

11 Cho'n tzun cyopone'ntz swutz yi tnum, nin e' cyaj cyentz tibaje'n mu'ẍ yi tnuma'tz. Jalt cuntu' jun tal joco'j cyaj cyentz ẍchixo'l tu yi tnum Hay.
12 Nsken che' tew Josué e'chk o' lo' mil sanlar txo'l Betel tu Hay.
13 Na cob cuntu' e' el yi e' sanlar yi xomche' te Josué. At jun k'u'j yi cho'n cyewa'n quib swutz quen yi tnum. Ma yi junt k'u'j, cho'n ate' tibaje'n yi tnum. Itzun yi jun k'u'j kale xomije't Josué, yi ate' tibaje'n yi tnum, lak'bal tzun quicy'e'n junt wek. Cho'n tzun cyopone'ntz nicy'al yi tal joco'j yi at swutz yi tnum.