Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 8:10-16 in Aguacateco

Help us?

Josué 8:10-16 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Itzun le junt eklok, jalchan cunin c'ase'n Josué tan chimolche'n yi e' sanlar yi ate' cyen. Yi wi't chimolxe'n, nintzun bajx cu'n Josué scyuch' yi e' wi' banl wi' ẍchiwutz. Chibene'n tzuntz tan oyintzi' scye'j yi e' aj Hay.
11 Cho'n tzun cyopone'ntz swutz yi tnum, nin e' cyaj cyentz tibaje'n mu'ẍ yi tnuma'tz. Jalt cuntu' jun tal joco'j cyaj cyentz ẍchixo'l tu yi tnum Hay.
12 Nsken che' tew Josué e'chk o' lo' mil sanlar txo'l Betel tu Hay.
13 Na cob cuntu' e' el yi e' sanlar yi xomche' te Josué. At jun k'u'j yi cho'n cyewa'n quib swutz quen yi tnum. Ma yi junt k'u'j, cho'n ate' tibaje'n yi tnum. Itzun yi jun k'u'j kale xomije't Josué, yi ate' tibaje'n yi tnum, lak'bal tzun quicy'e'n junt wek. Cho'n tzun cyopone'ntz nicy'al yi tal joco'j yi at swutz yi tnum.
14 Itzun yi tilol yi rey cwent Hay yi nsken chopon yi e' xonl Israel tan oyintzi' scye'j, nintzun e' el tzajtz tan oyintzi' scye'j yi e' yi ate' tjoco'j. Quinin tz'icy' scyetz yi ko ate' mas sanlar cwent Israel cyewa'n quib swutz quen yi tnum.
15 Cyele'n tzun ojk cyetz Josué tane'n. Chicy'al tzun yi be' yi na ben le ama'l tz'inunin tu'.
16 Chicyakil cu'n yi e' sanlar cwent Hay e' xomnin tan chitz'amle'n Josué scyuch' yi e' mas sanlara'tz. Nin bene'nin e' bantz joylaj te yi tnum.