Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 8:10-12 in Aguacateco

Help us?

Josué 8:10-12 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Itzun le junt eklok, jalchan cunin c'ase'n Josué tan chimolche'n yi e' sanlar yi ate' cyen. Yi wi't chimolxe'n, nintzun bajx cu'n Josué scyuch' yi e' wi' banl wi' ẍchiwutz. Chibene'n tzuntz tan oyintzi' scye'j yi e' aj Hay.
11 Cho'n tzun cyopone'ntz swutz yi tnum, nin e' cyaj cyentz tibaje'n mu'ẍ yi tnuma'tz. Jalt cuntu' jun tal joco'j cyaj cyentz ẍchixo'l tu yi tnum Hay.
12 Nsken che' tew Josué e'chk o' lo' mil sanlar txo'l Betel tu Hay.