Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 8

Josué 8:10-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
10Itzun le junt eklok, jalchan cunin c'ase'n Josué tan chimolche'n yi e' sanlar yi ate' cyen. Yi wi't chimolxe'n, nintzun bajx cu'n Josué scyuch' yi e' wi' banl wi' ẍchiwutz. Chibene'n tzuntz tan oyintzi' scye'j yi e' aj Hay.
11Cho'n tzun cyopone'ntz swutz yi tnum, nin e' cyaj cyentz tibaje'n mu'ẍ yi tnuma'tz. Jalt cuntu' jun tal joco'j cyaj cyentz ẍchixo'l tu yi tnum Hay.

Read Josué 8Josué 8
Compare Josué 8:10-11Josué 8:10-11