Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 7:3-7 in Aguacateco

Help us?

Josué 7:3-7 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 Yi chipakxe'nt nintzun cyaltz tetz Josué: “Qui'c tajwe'n tan chije'n pone'n cyakil yi e' sanlar tan oyintzi' scye'j yi e' aj Hay, ma na tzicu'n tan cob nka ox mil sanlar, na qui'c mas chixone'n yi aj Hay,” che'ch tetz Josué.
4 I nintzun tulej Josuéja'tz. Ox ntzi' mil sanlar e' ben ta'n tan oyintzi'. Poro quinin e' xcye', na tircu'n yi ox mila'tz e' el ojk ẍchiwutz yi e' aj Hay.
5 E' xcye' yi e' aj Haya'tz tan chiquimse'n e'chk junak waklaj lo' xonl Israel. Nin e' xomnin tan chibiyle'n yi e' mas jalen wutz cu'nak Sebarim. Cha'stzun te wi'nin chixobe'n yi e' xonl Israel scyetz yi e' aj Hay. Qui'tnin tzun chinimsaj chic'u'l tan oyintzi' scye'j.
6 Yi quibital Josué scyuch' yi e' wi' banl wi' yi cyele'n ojk ẍchiwutz yi e' chicontr, nintzun e' oc tan katzle'n yi be'ch cyetz, nin e' oc tan ẍchitle'n puklaj xo'l chiwi' tan ẍchajle'n yi wi'nin na chibisun. Chicwe'n tzun joklok swutz yi caẍa' tetz Kataj, jalen bene'n k'ej.
7 Itzun tal Josué tetz Kataj Ryos: —Ta', ¿mbi xac mbanu' yi xtxolbile'j ske'j? Ba'n tcu'n qui'k nku'l tanu' tzone'j. Ko ya'tz kaxac nku'l tanu' tan kaquime'n ẍchik'ab yi e' amorreo. Ba'n tcu'n cho'nk nkacyaj cyen jalaj cy'en Jordán.