Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 7

Josué 7:25-26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
25Yi cyopone'n Acor, nintzun ben tlol Josué-tz tetz Acán: —Yaj, ¿nxac mawak' bis sketz? Ma jalu', stk'e' Kataj yi acaws, stzun Josué tetz. Cyoque'n tzun cyakil yi e' xonl Israel tan chibiyle'n cu'n Acán tan c'ub. Yi wi't chilo'one'n nintzun e' octz tan stz'e'se'n yi chiwankil.
26Ej nin tibaj kale e' tz'e't nintzun je' tenu'n jun c'oloj c'ub. Iẍnin atit yi c'uba'tz jalu'. Cha'stzun te toque'n yi bi' yi jun tal joco'ja'tz tetz Acor, yi na elepont: “Sotzaj c'u'lal”. Nin yi ama'la'tz, ite'n nin bi'a'tz jalu'. Ej nin tan yi xtxolbila'tz, qui't nchi'ch mas c'u'l Ryos scye'j yi e' xonl Israel.

Read Josué 7Josué 7
Compare Josué 7:25-26Josué 7:25-26