Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 7:25-26 in Aguacateco

Help us?

Josué 7:25-26 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

25 Yi cyopone'n Acor, nintzun ben tlol Josué-tz tetz Acán: —Yaj, ¿nxac mawak' bis sketz? Ma jalu', stk'e' Kataj yi acaws, stzun Josué tetz. Cyoque'n tzun cyakil yi e' xonl Israel tan chibiyle'n cu'n Acán tan c'ub. Yi wi't chilo'one'n nintzun e' octz tan stz'e'se'n yi chiwankil.
26 Ej nin tibaj kale e' tz'e't nintzun je' tenu'n jun c'oloj c'ub. Iẍnin atit yi c'uba'tz jalu'. Cha'stzun te toque'n yi bi' yi jun tal joco'ja'tz tetz Acor, yi na elepont: “Sotzaj c'u'lal”. Nin yi ama'la'tz, ite'n nin bi'a'tz jalu'. Ej nin tan yi xtxolbila'tz, qui't nchi'ch mas c'u'l Ryos scye'j yi e' xonl Israel.