Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 7:22-26 in Aguacateco

Help us?

Josué 7:22-26 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

22 Chibene'n tzun ẍchakol Josué cobox chakum tan tilwe'n le mantial Acán. Lajke'l nintzun e' bene'ntz tan tilwe'n. Nin cho'n nin jale'ntz cyak'un. Cho'n mukij yi balaj xbu'ka'tz nicy'al yi mantial, nin cho'n at cyen yi sakal tu yi oro tzak' yi balaj xbu'ka'tz.
23 Yi je'n tzaj quicy'al yi e'chk takle'na'tz yi ewa'n xe yi mantial, nintzun saj chicy'al swutz Josué nin ẍchiwutz yi e' mas xonl Israel. Nin ben chicy'al swutz Kataj Ryos.
24 Cawune'nin tzun Josué scyetz cyakil yi xonl Israel tan chibene'n tan stz'amle'n Acán, nin ben chicy'altz tuml yi sakal, tu yi mant tu yi jun piẍ oro. Ncha'tz e' tx'amxij yi e' cy'ajl, scyuch' yi e' me'l, scyuch' cyakil yi e' tawun, yi e' wacẍ, ẍchej, cneru', tu cyakil yi tetz mantial kale najlche't. Nintzun ben quicy'altz le tal joco'j yi na bi'aj Acor.
25 Yi cyopone'n Acor, nintzun ben tlol Josué-tz tetz Acán: —Yaj, ¿nxac mawak' bis sketz? Ma jalu', stk'e' Kataj yi acaws, stzun Josué tetz. Cyoque'n tzun cyakil yi e' xonl Israel tan chibiyle'n cu'n Acán tan c'ub. Yi wi't chilo'one'n nintzun e' octz tan stz'e'se'n yi chiwankil.
26 Ej nin tibaj kale e' tz'e't nintzun je' tenu'n jun c'oloj c'ub. Iẍnin atit yi c'uba'tz jalu'. Cha'stzun te toque'n yi bi' yi jun tal joco'ja'tz tetz Acor, yi na elepont: “Sotzaj c'u'lal”. Nin yi ama'la'tz, ite'n nin bi'a'tz jalu'. Ej nin tan yi xtxolbila'tz, qui't nchi'ch mas c'u'l Ryos scye'j yi e' xonl Israel.