Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 7:17-18 in Aguacateco

Help us?

Josué 7:17-18 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

17 Chisaje'n tzun ẍchakol Josué yi jun k'u'j xonl Judája'tz, nin ẍchixo'l yi e'a'tz, nin je' xtxa'ol Kataj yi jun k'u'j e' tu Zera, nin ẍchixo'l yi e'a'tz, nin je' xtxa'ol yi najal Zabdi.
18 Cyopone'n tzun cyakil najal Zabdi, nin ẍchixo'l yi e'a'tz tx'amxij Acán, yi cy'ajl Carmi. Yi Carmi i' cy'ajl Zabdi, nin yi Zabdi, i' cy'ajl Zera. Cyakil yi e'a'tz, e' cu'n xonl Judá.