Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 6:8 in Aguacateco

Help us?

Josué 6:8 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

8 Inin tzun cyuleja'tz chi tal Josué scyetz. E' bajxe'n cu'n tzun yi juk pale'a'tz, yi na chitzan tan tocse'n yi e'chk curnet swutz yi caẍa' tetz Kataj.