Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 6:3-15 in Aguacateco

Help us?

Josué 6:3-15 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 Poro je yi tajwe'n tan ibnolwoke'j: Tajwe'n tan chixone'n yi e' isanlar solte'j yi tnum Jericó, jun tir le jun k'ej, tetz kak k'ej.
4 Ba'n chibajxij juk pale' swutz yi caẍa', nin ba'n chicy'ajnin juk curnet yi banij tan tuc' cne'r. Ma le juki'n k'ej, tajwe'n tan chixo'mbel juk tir solte'j yi tnum. Nin ba'n cho'c yi e' pale' tan tocse'n yi e'chk curneta'tz.
5 Yil tzibitwok yil chitx'ixpuj kulil yi curnet, tajwe'n tan iẍch'ine'n icyakil cu'n. Nin junit tz'an iwi'. Ej, nin tan yi xtxolbila'tz, copon woc' yi tapijil yi tnum. Sbejnin tzun cxo'cwoktz tul yi tnum tan chibiyle'n cu'n cyakil yi e' yi ate'-tz,” stzun Ryos bantz tetz Josué.
6 Toque'n tzun Josué tan chimolche'n yi e' pale', i tzun taltz scyetz: “Chicy'ajninu' yi caẍa' kale atite't yi ca'wl Kataj. Nin ba'n chibajxij juk pale' swutz yi caẍa', yi cy'a'n jujun curnet cya'n yi banij tan tuc' cne'r, swutz yi caẍa'a'tz.”
7 Nintzun cawun nin scyetz cyakil yi e' wunak tan chixone'n solte'j yi tnum. Ma yi e' sanlar, tajwe'n tan chibajxe'n swutz yi caẍa'.
8 Inin tzun cyuleja'tz chi tal Josué scyetz. E' bajxe'n cu'n tzun yi juk pale'a'tz, yi na chitzan tan tocse'n yi e'chk curnet swutz yi caẍa' tetz Kataj.
9 Nin ẍchiwutz yi e' pale'a'tz, bajxche' yi e' sanlar yi cy'a'n len chima'cl cya'n tetz oyintzi'. Nin at jun k'u'j yi cy'a'n chima'cl cya'n yi cho'n xomche' nin wutz coc yi caẍa'. Inti yi juk pale', qui na chitane' tan tocse'n yi e'chk curneta'tz.
10 Nsken tzun tal Josué yi xtxolbile'j scyetz cyakil yi e' wunak: “Yi e' cyeru', quil chiẍch'inu', nin quil chijilonu'. Jalen cu'n yil wal scyeru', ba'n tzun chiẍch'inu' tetz cu'n chiwaloru'.”
11 Inin tzun tulej Josué-tz, quib yi tal Ryos. Na nin e' ben tan tak'le'n jun welt solte'j yi tnum Jericó. Nin ben quicy'al yi caẍa'. Te yi cyak'ol yi jun welta'tz, ta'ste'nin e' pakxe't kale na chiwite't. Nin cho'n ticy'e'n ak'baltz cya'n.
12 Ma le junt eklok, jalchan cu'n tzun chic'ase'ntz. Nintzun ben chicy'al yi e' pale' yi caẍa' tan tak'le'n junt welt solte'j yi tnum. Ncha'tz e' ban yi juk pale' yi cy'a'n e'chk curnet cya'n. Nintzun e' bajx cu'ntz swutz yi caẍa'a'tz. Ncha'tz at sanlar yi bajxche', nin at sanlar yi xomche' nin wutz coc yi caẍa'. Inti yi e' pale', qui na chitane' tan tocse'n yi e'chk curneta'tz.
14 Ite'n nin e' bantz te yi ca'p k'ej, chi e' ban te yi bajx k'ej, nin e' pakxijt kale ate't. Ya'tz e' bantz tetz kak k'ej.
15 Ma le juki'n k'ej jalchan cunin tzun e' c'ase'ntz. Nintzun e' bentz tan xo'n solte'j yi tnum. Poro te yi juki'n k'eja'tz juk tir e' bantz tan xo'n solte'j yi tnum.