Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 6:21-22 in Aguacateco

Help us?

Josué 6:21-22 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

21 Tircunin tzun chiquime'n yi e' aj Jericó tan spar. Yi e' yaj, yi e' xna'n, yi e' wutzile'n tijl c'u'lal, nin yi e' xicy, tircu'n chiquime'n. Ncha'tz ban cyakil yi cyawun, yi chiwacẍ, yi chicneru', tu chiburu'. Tircu'n chiquime'n.
22 Ma Josué, nin ben tlol scyetz yi cob xk'ukwil yi e' ulak tan tilwe'n yi tnum. “Or quibene'nk tan telse'n tzaj yi xna'n yi wi'tz bnol tetz, scyuch' yi e' mas xonl i', chi mmisukwok tetz,” stzun Josué bantz scyetz.