Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 6:11 in Aguacateco

Help us?

Josué 6:11 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

11 Inin tzun tulej Josué-tz, quib yi tal Ryos. Na nin e' ben tan tak'le'n jun welt solte'j yi tnum Jericó. Nin ben quicy'al yi caẍa'. Te yi cyak'ol yi jun welta'tz, ta'ste'nin e' pakxe't kale na chiwite't. Nin cho'n ticy'e'n ak'baltz cya'n.