Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 6:10-23 in Aguacateco

Help us?

Josué 6:10-23 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Nsken tzun tal Josué yi xtxolbile'j scyetz cyakil yi e' wunak: “Yi e' cyeru', quil chiẍch'inu', nin quil chijilonu'. Jalen cu'n yil wal scyeru', ba'n tzun chiẍch'inu' tetz cu'n chiwaloru'.”
11 Inin tzun tulej Josué-tz, quib yi tal Ryos. Na nin e' ben tan tak'le'n jun welt solte'j yi tnum Jericó. Nin ben quicy'al yi caẍa'. Te yi cyak'ol yi jun welta'tz, ta'ste'nin e' pakxe't kale na chiwite't. Nin cho'n ticy'e'n ak'baltz cya'n.
12 Ma le junt eklok, jalchan cu'n tzun chic'ase'ntz. Nintzun ben chicy'al yi e' pale' yi caẍa' tan tak'le'n junt welt solte'j yi tnum. Ncha'tz e' ban yi juk pale' yi cy'a'n e'chk curnet cya'n. Nintzun e' bajx cu'ntz swutz yi caẍa'a'tz. Ncha'tz at sanlar yi bajxche', nin at sanlar yi xomche' nin wutz coc yi caẍa'. Inti yi e' pale', qui na chitane' tan tocse'n yi e'chk curneta'tz.
14 Ite'n nin e' bantz te yi ca'p k'ej, chi e' ban te yi bajx k'ej, nin e' pakxijt kale ate't. Ya'tz e' bantz tetz kak k'ej.
15 Ma le juki'n k'ej jalchan cunin tzun e' c'ase'ntz. Nintzun e' bentz tan xo'n solte'j yi tnum. Poro te yi juki'n k'eja'tz juk tir e' bantz tan xo'n solte'j yi tnum.
16 Itzun te yi toque'n yi curnet le juki'n tir, nintzun cawun nin Josué scyetz cyakil yi e' sanlar: “Chiẍch'inku', na ja wi't tak' Kataj yi tnume'j sketz.
17 Nin ja cawun yi tajwe'n tan cwe'n kaxitul cyakil yi mbi cu'n at tnum. Nin qui'c jun takle'n nink clax quen ka'n, na ya'stzun yol Kataj swetz. Ntin cu'n Rahab yi wi'tz bnol tetz sclaxok, scyuch' cyakil yi e' yi ate' xe yi tetz ca'l, na ja oc i' tan cyewe'n yi cob xk'ukwil yi ja chu'lak tan tilwe'n yi tnume'j.
18 Chiq'uicy'lej bin quibu' te yi e'chk takle'n yi at tnum na cy'a'n ilc'ol ta'n. Quil chimacu', nin qui'c cuj tan bene'n chicy'alu' jun takle'n. Na qui na kaj tz'opon jun e'chk takle'n skaxo'l yi at ilc'ol te'j. Kol katz'ame'n, tz'ul kacaws tan Ryos, nin tz'ul sotzaj c'u'lal skawutz kacyakil cu'n.
19 Poro cyakil yi oro, tu sakal, tu brons nin yi e'chk takle'n yi ch'ich' cu'n, ba'n chicy'aj tzaju' tan kak'ol tetz Kataj. Tajwe'n tz'opon cyanu' le ama'l kale na molxe't yi pwok yi na xcon xe ca'l Kataj,” stzun Josué bantz scyetz cyakil yi e' xonl Israel.
20 Yi toque'n yi e'chk curnet, ja chiẍch'in cyakil yi e' xonl Israel tetz cu'n chiwalor. Cwe'n tzun woc' yi tapij yi at solte'j yi tnum Jericó. Ma yi cwe'n woc', sbejnin cyoque'n len yi e' xonl Israel le tnum.
21 Tircunin tzun chiquime'n yi e' aj Jericó tan spar. Yi e' yaj, yi e' xna'n, yi e' wutzile'n tijl c'u'lal, nin yi e' xicy, tircu'n chiquime'n. Ncha'tz ban cyakil yi cyawun, yi chiwacẍ, yi chicneru', tu chiburu'. Tircu'n chiquime'n.
22 Ma Josué, nin ben tlol scyetz yi cob xk'ukwil yi e' ulak tan tilwe'n yi tnum. “Or quibene'nk tan telse'n tzaj yi xna'n yi wi'tz bnol tetz, scyuch' yi e' mas xonl i', chi mmisukwok tetz,” stzun Josué bantz scyetz.
23 Chibene'n tzuntz tan cyelsene'l tzaj. El tzaj Rahab cya'n tu yi taj xtxu', tu yi e' titz'un, scyuch' cyakil yi e' mas xonl yi ate' xe tetz ca'l. Cho'n tzun cyopone'n cya'n tul jun ama'l, naka'jil kale ate't yi e' mas xonl Israel.