Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 5:8 in Aguacateco

Help us?

Josué 5:8 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

8 Yi chibaje'n circuncidar chicyakil yi yaja'tz. Ta'ste'nin e' cyaje't cyentz jalen cu'n yi tule'n yos scyuch'.