Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 5:5-12 in Aguacateco

Help us?

Josué 5:5-12 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

5 Na cyakil yi e'a'tz yi e' el tzaj Egipto banijche' circuncidar, poro nsken chiquim. Ma yi e' yi e' itz'ij te yi ca'wunak yob, yi e'a'tz yi nchixon le ama'l tz'inunin tu', qui banijche' circuncidar.
6 E' xon ca'wunak yob le ama'la'tz tz'inunin tu' tan paj yi quinin chiban tane'n yi tajbil Ryos. Nin cho'n e' quime'n cyakil yi e' yi nsken tz'ak chiyob yi cyele'n tzaj Egipto. Ya'stzun ntulej Ryos tan qui quilol wutz yi balaj ama'l yi suk i' scyetz chimam chite'.
7 Ma yi chicy'ajl yi e'a'tz, ya'stzun yi oc Josué tan chibanle'n circuncidar. Na cho'n quitz'e'n cyera'tz tbe'. Nin ya'stzun chixel yi e' yi banijche' circuncidar yi nsken chiquim.
8 Yi chibaje'n circuncidar chicyakil yi yaja'tz. Ta'ste'nin e' cyaje't cyentz jalen cu'n yi tule'n yos scyuch'.
9 Tlol tzun junt tir Kataj tetz Josué: “Te yi jun xtxolbile'j yi mmaban, qui't tz'el itx'ix ẍchiwutz yi e' aj Egipto.” Cha'stzun te toque'n quen bi' yi jun ama'la'tz tetz Gilgal. Ite'n nin bi'a'tz yi ama'l jalu'.
10 Cho'n tzun cwe'n chicampament tetz cobox k'ej, yi e' xonl Israela'tz le ama'l Gilgal yi at ẍk'ajlaj cwent Jericó. Itzun yi cwe'n k'ej te yi cyajlaj tajlal yi xawa'tz, nintzun e' ban tane'n yi Pasc.
11 Baj pam cya'n yi qui'c xtx'amil tu ixi'n triw yi woyi'n. Ma le junt eklok, baj wutz yi cojbil yi at Canaán cya'n.
12 Jetza'tz tzun qui't baj yi maná cya'n. Na i yi wutz yi cojbil yi at Canaán, ya'stzun baj cya'n.