Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 5:4-6 in Aguacateco

Help us?

Josué 5:4-6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 Oc Josué tan chibanle'n circuncidar, na cyakil yi e' yaj yi nsken tz'ak chiyob yi cyele'n tzaj Egipto, nsken chiquim le ama'l tz'inunin tu'.
5 Na cyakil yi e'a'tz yi e' el tzaj Egipto banijche' circuncidar, poro nsken chiquim. Ma yi e' yi e' itz'ij te yi ca'wunak yob, yi e'a'tz yi nchixon le ama'l tz'inunin tu', qui banijche' circuncidar.
6 E' xon ca'wunak yob le ama'la'tz tz'inunin tu' tan paj yi quinin chiban tane'n yi tajbil Ryos. Nin cho'n e' quime'n cyakil yi e' yi nsken tz'ak chiyob yi cyele'n tzaj Egipto. Ya'stzun ntulej Ryos tan qui quilol wutz yi balaj ama'l yi suk i' scyetz chimam chite'.