Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 5:2-4 in Aguacateco

Help us?

Josué 5:2-4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 Ej, ite'n nin tiempa'tz yi tlol Kataj tetz Josué: “Banaj cobox c'ub yi chin cchilu' nin tz'an wi'. Nin banwe' circuncidar junt tir yi e' xonl Israel yi qui banij che' circuncidar.”
3 Inin tzun tulej Josué-tz. Toque'n tzun i'-tz tan banle'n cobox c'uba'tz. Nintzun octz tan chibanle'n circuncidar yi e' yaj wi ju'wtz Aralot.
4 Oc Josué tan chibanle'n circuncidar, na cyakil yi e' yaj yi nsken tz'ak chiyob yi cyele'n tzaj Egipto, nsken chiquim le ama'l tz'inunin tu'.