Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 5

Josué 5:10-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
10Cho'n tzun cwe'n chicampament tetz cobox k'ej, yi e' xonl Israela'tz le ama'l Gilgal yi at ẍk'ajlaj cwent Jericó. Itzun yi cwe'n k'ej te yi cyajlaj tajlal yi xawa'tz, nintzun e' ban tane'n yi Pasc.
11Baj pam cya'n yi qui'c xtx'amil tu ixi'n triw yi woyi'n. Ma le junt eklok, baj wutz yi cojbil yi at Canaán cya'n.
12Jetza'tz tzun qui't baj yi maná cya'n. Na i yi wutz yi cojbil yi at Canaán, ya'stzun baj cya'n.
13Itzun bantz, te yi at Josué naka'jil Jericó, nintzun ẍchaj tib jun yaj yi aj oyintzinl swutz i', yi cy'a'n jun spar ta'n le k'ab. Bene'n tzun ẍkansal tib Josué nin ben jakol tetz: —¿Ilu' pe' kacontr, nka cho'n xomij wi'u' ske'j?
14—Cya'l xomije't wetz inwi' te'j. Na yi in wetz in yi wi'tz cyajcawil yi e' sanlar cwent Ryos, stzun yi juna'tz ban. Cwe'n tzun joklok Josué-tz jalen cu'n yi cwe'n pone'n yi wutz wuxtx'otx'. Nintzun ben jakoltz tetz yi jun Sanlara'tz: —¿Mbi'tz tajwe'n tan imbnol ta', na in ẍchakumu'? ¿Mbi nsaj tlol Wajcaw teru'?

Read Josué 5Josué 5
Compare Josué 5:10-14Josué 5:10-14